header webshop origineel

:: Algemene voorwaarden


01.    Algemeen
02.    Prijzen & acties
03.    Bestelling & leveringstermijn
04.    Betaling
05.    Leveringstermijnen
06.    Afleveradres
07.    Inpakfouten & nalevering
08.    Retour- & ruilservice
08.1  Zichttermijn veertien dagen
08.2  Litter Robot - 90 dagen niet goed geld terug
09.    Garantie
10.    Verzendkosten
11.    Aansprakelijkheid
12.    Overmacht
13.    Klachten, geschillen & toepasselijk recht
14.    Privacy
 
 
1. Algemeen
1.1 Www.robotcleaners.nl/ be is een initiatief van Handelsonderneming
Unique Trading. Op alle offertes en leveringen van
Handelsonderneming Unique Trading, zijnde hierna te noemen
leverancier, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie
van de algemene voorwaarden van Handelsonderneming Unique Trading.
 
 
2. Prijzen & acties
2.1 Alle genoemde prijzen van apparaten zijn inclusief BTW en verzendkosten.
Losse onderdelen verzenden wij vanaf € 150 franco. Type- en
invoerfouten voorbehouden.
 
2.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende (actie-) prijzen.
 
2.3 Prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig. Aan het feit dat er op een eerder
of later tijdstip een lagere prijs van toepassing is, kunt u geen rechten aan
ontlenen.
 
2.4 Alle acties en aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de daarvoor gestelde
termijnen, zolang de voorraad strekt en binnen de voorwaarden die aan
een actie of aanbieding zijn verbonden. Bijzondere voorwaarden van een
actie worden ten allen tijde vermeld op de website bij het desbetreffende
product. Bij bestelling verklaard u kennis te hebben genomen van
de voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.  
 
2.5 Handelsonderneming Unique Trading behoudt zich het recht voor om
zonder opgaaf van reden, acties eerder dan de genoemde termijn stop te
zetten.
 
 
3. Bestelling & leveringstermijn
3.1 Bestellingen ontvangt u na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk,
normaliter binnen vijf werkdagen, thuis. Kijkt u voor bijzonderheden over de
uitlevering in de shop bij de beschrijving van het desbetreffende product.
 
3.2 Wij houden ons het recht voor op gegronde redenen een bestelling niet
direct uit te voeren of te weigeren. Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn, geen
tijdige ontvangst van betaling ( zie betalingsvoorwaarden) of wanbetaling uit
het verleden. Wij laten het onverwijld aan u weten indien hier sprake van is.
 
 
4. Betaling
4.1 Betaling geschiedt vooraf aan de levering, via de op de website
aangegeven betalingsmogelijkheden. Wij gaan over tot levering indien
uw betaling is ontvangen.
 
 
5. Leveringstermijnen
5.1 De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen
voor Handelsonderneming Unique Trading zijn de goederen te leveren.
 
5.2 De overeengekomen leveringstermijn is geen fatale leveringstermijn,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
5.3 In overleg met Handelsonderneming Unique Trading is het mogelijk een
spoedbestelling te plaatsen. U kunt hiervoor een verzoek per mail indienen.
Zet in uw verzoek uw naam, telefoonnummer en het product waar het om gaat,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
 
5.4 Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product
denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
6. Afleveradres
6.1 Als afleveradres hanteren we het door u opgegeven adres bij aanmaak van
uw klantnummer. Indien uw bestelling op een ander adres afgeleverd dient te
worden kunt u dit bij uw bestelling aangeven.
 
 
7. Inpakfouten & nalevering
7.1 Ondanks onze zorgvuldige werkwijze zijn inpakfouten of manco’s
onvermijdelijk. Wij verzoeken u deze binnen vijf dagen na ontvangst van
uw bestelling per mail aan ons te melden. Wij dragen er zorg voor dat
uw ontbrekende product zo spoedig mogelijk wordt nageleverd. Indien
er een ander product dan besteld is geleverd zal Handelsonderneming
Unique Trading de kosten voor retourneren/ omruilen op zich nemen.
 
7.2 Indien wij, door inpakfouten van onze kant een product na moeten
leveren berekenen wij uiteraard geen verzendkosten.
 
 
8. Retour- & ruilservice
8.1 Zichttermijn veertien dagen: Wij willen graag dat u ten volste tevreden
bent met uw aankoop.
Voor de bestelde producten geldt een zichttermijn
van veertien dagen.
Wilt u een product ruilen of retourneren dan kan dat
binnen veertien
dagen na ontvangst van uw bestelling. Indien u een product
wilt ruilen of
retourneren kunt u dit per mail via info@robotcleaners.nl aangeven.
U dientvervolgens uw product, mits ongebruikt, in originele verpakking,
voldoende gefrankeerd te retourneren. Zie ook artikel 10. Verzendkosten
in deze leveringsvoorwaarden. Verzend- en/ of betaalkosten voor ruilen en
retourneren zijn voor de kopende partij. Zodra wij uw bestelling retour
hebben ontvangen, ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een nieuw
product – indien gewenst - of storten wij zo spoedig mogelijk het

aankoopbedrag op uw bankrekening retour. De gemaakte betaalkosten
zullen verrekend worden met het terug te storten bedrag en zijn
afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode. Betaalkosten staan
vermeld in de winkelwagen van onze webshop en worden ook vermeld
op uw factuur. Mocht een geretourneerd pakket ongefrankeerd door ons
worden ontvangen, berekenen wij deze kosten door en zullen dit
verrekenen met het aan u terug te storten aankoopbedrag. Houdt u
er rekening mee dat u bij het terugsturen van een product

verantwoordelijk bent voor verlies of beschadiging. Wij willen u
adviseren om gebruik te maken van verzekerd versturen via PostNL,
zie voor meer informatie
www.postnl.nl of leg deze vraag voor bij uw
PostNL afleverpunt. Bewaar altijd het bewijs van versturen.


8.2 Litter Robot - 90 dagen niet goed, geld terug!
Vanuit de fabrikant van Litter Robot wordt maar liefst 90 dagen niet
goed geld terug garantie gegeven! U kunt dus in alle rust de Litter Robot thuis
testen om te ondervinden hoeveel gemak u ondervindt van het gebruik
van de Litter Robot. Mocht u of uw kat niet tevreden zijn over de Litter Robot,
om welke reden dan ook, dan kunt u binnen 90 dagen de Litter Robot retourneren
en krijgt u de aankoopprijs minus € 15 administratiekosten terug gestort.
De verzendkosten voor retouren zijn voor de kopende partij. Wij willen u
voor retourneringen adviseren om gebruik te maken van verzekerd versturen
via PostNL, zie voor meer informatie
www.postnl.nl of leg deze vraag voor bij
uw PostNL afleverpunt. Bewaar altijd het bewijs van versturen.
De kosten via Postnl zullen  € 12 zijn.

Let goed op dat u de Litter Robot in originele verpakking retourneert. Bij ontbreken
van de originele verpakking zijn wij genoodzaakt hiervoor € 15 door te berekenen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het vervoer.
Zorgt u er tevens voor dat u de Litter Robot schoon wordt geretourneerd.
Mochten er kosten ontstaan om de Litter Robot weer als nieuw te maken dan worden
deze kosten aan u doorberekend (deze zullen worden verrekend met het terug te
storten aankoopbedrag). Denk hierbij aan beschadigde of ontbrekende onderdelen,
of schoonmaakkosten. Op los bestelde accesoires en onderdelen van Litter Robot is de
90 dagen niet goed geld terug regeling niet van toepassing.
 
 
9. Garantie
9.1 Op een deel van de producten geldt een garantietermijn voor
materiaal en fabricagefouten welke bij normaal gebruik ontstaan.
Indien dit van toepassing is wordt dit vermeldt bij de product-
omschrijving in de shop. De garantie vervalt indien reparaties
door derden zijn verricht, er sprake is van oneigenlijk of verkeerd
gebruik, nalatigheid of het artikel slecht onderhouden is. Wij
verlenen nooit meer garantie dan door onze leveranciers wordt
gegeven volgens de door hen gestelde garantiebepalingen.
 
 
10. Verzendkosten
10.1 De verkoopprijzen van apparaten genoemd op de site zijn
inclusief verzendkosten. Losse onderdelen versturen wij vanaf 
€ 150 franco. Wij versturen onze pakketen verzekerd via
Post.NL. De actuele tarieven van PostNL op het moment van
verzenden zijn bindend en zijn te vinden op www.postnl.nl. De
verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en variëren per artikel.
Dit is van toepassing op het moment dat u aanspraak maakt op de
retour- en ruilservice (zie 8. retour- & ruilservice in deze leverings-
voorwaarden). Wij verzenden helaas niet naar landen buiten de EU.
 
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Handelsonderneming Unique Trading is niet aansprakelijk
voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
gevolg van:
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b) Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van
dagelijks gebruik.
c) Verkleuring van geleverde zaken ten gevolge van de inwerking
van licht.
d) Verkeerd gebruik van producten.
e) Enig andere van buitenaf komende oorzaak.
 
11.2 Handelsonderneming Unique Trading is slechts aansprakelijk
voorzover zijn verzekering dit dekt.
 
11.3 Handelsonderneming Unique Trading zal in beginsel niet
gehouden zijn geleden bedrijfsschade, schade en/ of gevolgschade
van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard
van de schuld.
 
 
12. Overmacht
12.1 Buitengewone omstandigheden, zoals verlies of
beschadiging van goederen bij transport naar Handelsonderneming
Unique Trading of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers van Handelsonderneming Unique Trading,
ex- en importverboden en ziekte van het personeel van
Handelsonderneming Unique Trading, leveren voor Handelsonderneming
Unique Trading overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting
tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 
12.2 Handelsonderneming Unique Trading is in deze of dergelijke
gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om
de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten,
respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden
hebben opgehouden te bestaan.
 
 
13. Klachten, geschillen & toepasselijk recht
13.1 Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over onze
producten of dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten
per mail aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen
om tot een passende oplossing te komen. Mochten we niet tot
overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid
uw klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele
geschillen in Nederland dienen voorgelegd te worden aan een
bevoegde rechter. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en
daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
 
 
14. Privacy
14.1 Handelsonderneming Unique Trading gaat vertrouwelijk om
met gegevens van klanten en bezoekers en zal deze nooit, zonder
uw toestemming te hebben ontvangen, doorspelen aan derden.
Klanten van Handelsonderneming Unique Trading ontvangen
automatisch onze nieuwsbrief en overige mailings. Indien U zich
hiervoor af wilt melden kan dat per mail naar info@robotcleaners.nl.
 
 
Handelsonderneming Unique Trading©
robotstofzuigercarneo, robotstofzuiger carneo, carneo smart cleaner 610, robot stofzuiger, robot strijkpop, strijkpoptubie, strijkpop tubie, strijkrobot, dressman, dweilrobot, dweil robot, robot dweil, dirt devil evo M-678 dweilrobot, robotwisser, robot wisser, hulp in de huishouding, robot cleaner, robotcleaners, robotcleaner, ikgagenieten, ik ga genieten, nooit meer stofzuigen, nooit meer strijken, nooit meer dweilen, tip, kerstkado, moederdagkado. stofzuigerrobots, dweilrobots, strijkrobots, luchtreinigerrobots, ideal, robots, strijken, dweilen, luchtreiniger, stofzuiger, 2 jaar Garantie
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN